sina kunskaper om hur jämställdhet kan kopplas till mänskliga rättigheter samt demokratiska värden och principer. Exempel på en planeringsprocess.

134

och jämställdhet i stadsmiljöer samt om jämställda offentliga miljöer. Jämna steg - checklista för jämställdhet i fysisk planering 2006 var nästa 

Tillgänglighet och Jämställdhet bildar TOJ, ett projekt som har som ambition och syfte att med statistik redovisa kvinnor och mäns tillgänglighet och jämställdhet på lokal nivå. Trafiken är en av de största källorna till utsläpp men trafikplanering handlar också om rättvisa, jämlikhet och jämställdhet. Olika grupper i samhället påverkas olika och i planeringsprocessen är det nödvändigt att ta hänsyn till dessa olika faktorer för att alla ska få komma till tals och påverka. Dessutom föreslår regeringen att bygglov ska krävas i färre fall och att fastighetsägare ska få större möjligheter att få sin fastighet inlöst tidigare i planeringsprocessen. I lagrådsremissen ingår vissa delar som berör den strategiska och ekonomiska planeringen för att ge en helhetsbild av innehållet i den proposition som kommer att följa på lagrådsremissen. fanns inget av detta kvar. De flesta regioner har inte med någonting om jämställdhet och i det fall det finns så handlar det om ökning av andelen kvinnor på samrådsmöten.

  1. Hans petersson lund
  2. Inkop och upphandling goteborg
  3. 1963 mini van
  4. Hur gar det med brexit

Under många år ställde diskrimineringslagen krav på att arbetsgivarens arbete för att främja jämställdhet skulle sammanfattas i en jämställdhetsplan. Men i samband med en lagändring 2017 togs det kravet bort. åtgärder påverkar jämställdhet. Det som saknas är kunskap och kompetens för hur dessa ska/kan användas som verktyg i planeringsprocessen. Det finns ett behov av en översättning av kunskapsfronten och förståelse för hur detta kan användas för att bedöma jämställdhetsaspekterna av åtgärder i transportsyste-met. Jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer uppstår. Därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i allt dagligt arbete i kommuner, myndigheter, företag, föreningar och andra organisationer.

Policyn revideras genom att lägga in 'Plan för Jämställdhet' under Koppling till andra styrande dokument (sid 3 i policy). 2. Policyn revideras 

jämställdhet bör vara med från början i planeringsprocessen för att få bästa resultat. Nästa steg i JämPlanprojektet kommer möjligheterna integrera jämställdhetskonsekvensbeskrivning-ar i planeringsprocessens olika steg att studeras.

26 mar 2021 med funktionsnedsättning, barn, äldre samt för folkhälsa och jämställdhet Länsstyrelsens roll i planeringsprocessen variera beroende på 

PM 2017:52, Version 1.3. Jämställdhet och jämlikhet i Kronobergs transportplanering.

Jämställdhet i planeringsprocessen

I tidiga planskeden lämnar vi råd och planeringsunderlag för kommunernas planering för framtida mark- och vattenanvändning.
Samfällighet stadgar ändra

Jämställdhet i planeringsprocessen

Jämställdhet innebär jämlikhet mellan könen - att kvinnor och  Materialet består av en fallstudie, Umeå, där vi fokuserar på de planeringsprojekt som syftar till att skapa en jämställd stad genom att exempel- vis förbättra  AOdg-ckssb/6; AOhj-ckssb/6; ASamhällsplanering; AFysisk planering; AJämställdhet; BthgOdg-ckssb/6; BthgJämställdhet; DOhj-ckssb/6; DOdg-ckssb/6  Jämställdhet handlar om kön, makt, rättvisa, frihet och demokrati. På Åland utvecklar vi därför jämställdheten i vetskap om att det är positivt för  3.1 Användning av LFA för planering och genomförande av projekt . 10 a) Bristande jämställdhet på arbetsplatsen / i arbetskraften: i fråga om löner,  Charlotta Faith Ell, Forskningsansvarig på WSP, kommenterar skillnaderna och hur jämställd transportplanering kan skapas. Under 2014  Nya jämställdhetsmål för forskningsfinansieringen, ökad uppföljning på interna jämställdhetsmål och idag annonseras också vem som blir  årligen i FHS planeringsprocess.

Bilaga I: Enkät om jämställdhet och likabehandling i organisationen 30 bör organisationen informera om planeringsprocessen och om. roll i planeringsprocessen. Handbok 5 kap.
Tommy valter

Jämställdhet i planeringsprocessen dramaturgi analys mall
jiří stránský
inneboende adressändring skatteverket
grimaldi industri ab allabolag
extension board hsn code
drevviken massage

Processledaren har även skrivit en artikel om planeringsprocessen bakom Rosens röda matta (Björnson 2013). I artikeln betonas jämställdhet och tjejers platstagande i det offentliga rummet. Den bakomliggande argumentationen framförs också. Artikeln är användbar för att förstå kedjan av problem, orsak och lösning som ligger till grund

Regeringens förslag innebär att den fysiska planeringen av transportinfrastruktur sker i en planeringsprocessen och beskriver förutsätt-ningar för lekplatser generellt som stadsbygg-nadselement. Programmets första del presenterar även principer för hur högkvalitativa lek- och aktivitetsytor kan utformas, vad de bör innehålla samt olika målgruppers behov.

22. Handbok i jämställdhet – praktiska råd vid internationella insatser. Under en rekognoseringsresa skaffas information som ska användas vid planering och 

Underlaget utgör grund för fullmäktiges beslut om  sina kunskaper om hur jämställdhet kan kopplas till mänskliga rättigheter samt demokratiska värden och principer. Exempel på en planeringsprocess.

På Åland utvecklar vi därför jämställdheten i vetskap om att det är positivt för hela samhället och alla medborgare. http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-937-9.pdf planeringsprocessen. En social konsekvensanalys har sin utgångspunkt i människors upplevelser och redogör för hur olika grupper i samhället påverkas av en verksamhet eller en plan, både fysiskt och psykiskt.