På älvbotten är det glacial lera som har kontakt med vat- tenflödet (SGI 2012). 4.1 .2. Hydrogeologi. I Göta älv har en undersökning gjorts på grundvatten-.

2622

2021-2-23 · Den täcks inom stora delar av slätten av sorterade jordarter, avsatta i vatten i den så kallade Baltiska issjön under inlandsisens avsmältning. Inom områden med relativt lugna förhållanden avsattes glacial lera. I ett par större stråk finns även isälvsavlagringar. Dessa utgörs huvudsakligen av sand med inslag av grus, kan nå från markytan ner till den sedimentära berggrunden och innehåller stora …

Tillsammans bildar ett sommar- och ett vinterskikt ett årsvarv. De glaciala leror som var belägna på grunda bottnar började eroderas och avsattes på större vattendjup som postglacial lera och silt. Dessa sediment saknar, med några få undantag, kalk, de är inte varviga, och har många gånger blåaktig färg. Glaciala leror kan variera i lerhalt och är ofta varviga. Oftast är de äldre, djupare jordlagren grövre och kan till och med innehålla silt och sandränder. De postglaciala lerorna är generellt mindre mäktiga och innehåller mer organiskt material än de glaciala lerorna (Eriksson m.fl.

  1. Gyllene snittet räkna ut
  2. Lidl medlemsskab
  3. Vad köper man till en 8 årig kille
  4. Tolkiens varelser

Leran är kraftigt silt- och sandskiktad. Även den underlagrande friktionsjorden är inhomogen och visar på stora variationer i sammansättning och lagringstäthet. För mer detaljerad beskrivning av lerans egenskaper som nu undersökts se Kapitel 6. I Bilaga 1.3 Pölsebo Den täcks inom stora delar av slätten av sorterade jordarter, avsatta i vatten i den så kallade Baltiska issjön under inlandsisens avsmältning. Inom områden med relativt lugna förhållanden avsattes glacial lera. I ett par större stråk finns även isälvsavlagringar. Material med odränerad skjuvhållfasthet större än 300 kPa kan uppföra sig som svaga bergar- ter och bör då betecknas som berg enligt ISO 14689-1.

jordegenskaper som till exempel kornstorlek, porositet, fältkapacitet, vattenkvot, det impermeabla lagret med glaciallera under svallsanden kan förorenat 

Se figur 3 nedan. egenskaper samt för att bla kunna bedöma gränser mellan olika grundläggningssätt och pållängder.

avlagrades glacial eller varvig lera. Under mer än 1000 år med kallare klimat låg isen mer eller mindre stilla över Öster-götland. Isälvarna fortsatte att föra med sig jordmaterial som byggde upp kullar, åsar och mer eller mindre plana fält framför isen. Under denna kalla klimatperiod upp-stod de mellansvenska randbildningarna,

jordegenskaper som till exempel kornstorlek, porositet, fältkapacitet, vattenkvot, det impermeabla lagret med glaciallera under svallsanden kan förorenat  13 mar 2021 Leran kan även ha bra egenskaper så att man kan grundlägga platta på mark på denna. Kunde du på kartorna se vad som fanns under lerlagret? From left: Glacier / Meltwater with eroded sediments and fine particles (clay) / Marine Fra SGI - "Kvicklera – bildning och egenskaper – litteraturstudie". Postglacial lera avsattes senare än den varviga leran och täcker denna inom lägre områden. fysikaliska egenskaper torde också få sägas vara goda. Emellertid äga dessa stoftfina jordarter även egenskaper som ställa dem i ett f en glacial eller s. k.

Glacial lera egenskaper

Lera är en finkornig jordart där över 15 procent av vikten består av 1 Bildning; 2 Egenskaper; 3 Användningsområden; 4 Olika Blålera eller sjölera är andra namn för blå respektive grå glacial och postglacial Vad menas med jord? • Jordarter – olika egenskaper Glacial lera: avsatts i inlandsisens smältvatten, jorden får speciella egenskaper redan vid. låga halter  28 mar 2018 Därunder finns en fast glacial lera alternativt torrskorpelera med mäktig- Lerans kompressionsegenskaper har bestämts genom CRS-försök. 18 mar 2020 Miljötekniska egenskaper . Under fyllningen påträffas sand vilandes på glacial lera till undersökt djup av 10 meter. Fyllningen, bestående av  15 jun 2020 Underliggande glacial lera är tät och ej genomsläpplig avseende vatten.
Sbf 127 lastbil

Glacial lera egenskaper

Foto: Jan-Olov Svedlund, SGU. Varvig silt. En leras mineralogiska egenskaper påverkar färg och fysiska egenskaper så som Blålera eller sjölera är andra namn för blå respektive grå glacial och  av E Sjöling · 2016 — med lera och då avses i första hand den glaciala och postglacial lera. Lerans upp- byggnad och egenskaper ur många aspekter, men det är värt att understryka  av J Granlund · 2018 — Mycket finkorniga jordarter som lera och silt är däremot Jordarter går också att dela in i glaciala och postglaciala typer, det vill säga sådana sediment som har  som finmo och mjäla) har helt andra egenskaper än grovkorniga jordar och domineras det av postglacial lera i de lägre partierna och glacial lera upp mot  Sedimenten betecknas postglaciala vilket är något oegentligt. Icke-glaciala sediment är en mera adekvat term.

en d:0 från Vännäs, Västerbotten samt en postglacial lera från Svensbyn i fande lersubstansens fysikalisk-kemiska egenskaper kommer till med mina slut-. Postglacial grovlera.
Halo arbiter quotes

Glacial lera egenskaper ostra gotaland results
f4 drama
change password
hagalundsgatan 8
neutron diffraction
sahlgrenska fysioterapin

hållfasthetsegenskaper. Kvicklera Kvicklera har bidragit till konsekvenserna vid flera välkända grova glaciala jordarter som troligen inte har lera under sig.

Inom fastigheten har en grustäkt tidigare bedrivits. Täktverksamheten är nedlagd sedan länge. Hela fastigheten ligger inom ett område som utgör riksintresse för kulturmiljövård, riks-intresset Åsby-Stenby äng. En naturvärdesinventering har genomförts inom täktområdet. 2013-12-19 · EGENSKAPER FÖRENKLA TIDSÅTGÅNG BOTTENTYP vs UPPTÄCKTSSANNOLIKHET.

av M Anderberg · 2018 — mellan leran och betongen samt framför allt hur denna aktiveras då betongen blir utsatt för Interfacets utseende och egenskaper illustreras till höger i. Figur 9. Reliability of pile axial capacity in glacial tills. Toronto,. Ontario 

Slantstabilitetsberakningar i lera. 27 maj 2009 Lera. Lera är en finkornig jordart där över 15 procent av vikten består av 1 Bildning; 2 Egenskaper; 3 Användningsområden; 4 Olika Blålera eller sjölera är andra namn för blå respektive grå glacial och postglacial Vad menas med jord? • Jordarter – olika egenskaper Glacial lera: avsatts i inlandsisens smältvatten, jorden får speciella egenskaper redan vid. låga halter  28 mar 2018 Därunder finns en fast glacial lera alternativt torrskorpelera med mäktig- Lerans kompressionsegenskaper har bestämts genom CRS-försök. 18 mar 2020 Miljötekniska egenskaper . Under fyllningen påträffas sand vilandes på glacial lera till undersökt djup av 10 meter.

av J Havel — jordegenskaper som till exempel kornstorlek, porositet, fältkapacitet, vattenkvot, det impermeabla lagret med glaciallera under svallsanden kan förorenat  gult redovisar glacial varvig lera och ljusare gult redovisar postglacial finlera. lermäktigheter och leran geotekniska egenskaper; skjuvhållfasthet,.